4 ขอบข่ายในเรื่องงาน

คนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจคำว่า

 " ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ " คือวิชาที่เกี่ยวกับการจัดสวนจัดบริเวณเท่านั้น

HEAVY SCAPE ? (out-law & out-kara landscape ) in thailand

( ภูมิทัศน์ นอกกะลา ) การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยสายไฟเส้นเดียว

1 อ่านข้อชี้แจง

2 ทำความเข้าใจกันก่อน

 3 นิยามความหมาย

4 ขอบข่ายในเรื่องงาน

5 จากที่ท้าวความ

6 เริ่มกันตรงไหนดี

7 เริ่มที่ตัวเราดีกว่า 

8 พื้นฐานที่ควรเรียนรู้

9 ทำไมต้องHEAVY

CAD

 GPS

 GIS

 


 

 

ทำความเข้าใจขอบข่ายในเรื่องงานทาง LANDSCAPE..

งาน LANDSCAPE เป็นงานที่ผนวกเอา ศิลป และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งภูมิสถาปนิก และสถาปนิก ต่างก็ใช้หลักการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบทางศิลป (DESIGN ELEMENTS) เหมือนกันก็คือ FORM, COLOR. TEXTURE, CONTRAST, HARMONY ฯลฯ แต่มีองค์ประกอบปัจจัยที่เพิ่มขึ้นทางภูมิทัศน์ (LANDSCAPE FACTORS) ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อม, ดิน, น้ำ, ภูมิอากาศ, อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะเป็นตัวกำหนด ลักษณะการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความงาม โดยภูมิสถาปนิก และ สถาปนิก มีหน้าที่คล้ายกันตรงที่เป็นแกนกลางผู้ประสานงานในการออกแบบทางกายภาพ (PHYSICAL DESIGN) ร่วมกับวิศวกรในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดระบบที่ดี และสุนทรียภาพของงานอาคาร (BUILDING SYSTEM) ซึ่งความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดได้เเก่ ในงานของทางวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรมของงานอาคาร นั้นจะวิ่งขึ้นในทางสูงหรือแนวดิ่ง แต่ระบบต่าง ๆ ในผังบริเวณ (SITE SYSTEM) ของงาน LANDSCAPE มักจะวิ่งไปในแนวราบ ซึ่งกล่าวได้ว่า งานออกแบบทาง LANDSCAPE คือ งานที่ออกแบบที่เกี่ยวกับพื้นดินและการใช้พื้นดิน ในทุกๆ สิ่งที่จะสร้างให้เกิดมุมมองสิ่งแวดล้อมที่ดีภายนอกอาคาร

ซึ่งงานหลักจริง ๆ ได้แก่ การจัดการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับงานดินโดยรอบอาคาร หรือกลุ่มอาคาร (LAND & MANIPULATION) หรือในขอบเขตระดับผังที่ใหญ่ขึ้น ( LANDSCAPE PLANNING) เช่นการวางแผนเกี่ยกับที่ดิน (LAND PLANNING) โดยพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินต่อการพัฒนาในแง่ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในขณะเดียวกันก็จะให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของในแต่ละพื้นที่ หรือชี้ให้เห็นปัญหาผลกระทบที่จะเกิดกับการจัดการ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางแก้ไขต่อไป โดยจะใช้หลักการและเหตุผลทางวิชาการจากการทำการศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ ( SITE ANALYSIS) ซึ่งวิธีการและรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน เเละจะกล่าวถึงวิธีการและรายละเอียดนี้ในขั้นต่อไป

......เเละสำหรับงานในระดับที่ใหญ่ขึ้น(LANDSCAPE PLANNING) ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในการจัดวางแผนการใช้ที่ดินระดับภาค ( REGIONAL PLAN) เป็นผังการใช้ที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำเสนอชี้แนะ การวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของการใช้ที่ดินลงไป ซึ่งควรจะต้องมีนักวิชาการด้านอื่น ๆ เช่นผู้ที่มีความรู้ ทางวิศวกรรม, นักผังเมือง, นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ร่วมพิจารณาในเหตุผลด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องนี้ด้วย ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนี้จะทำให้ทราบและตัดสินใจได้ว่า บริเวณใดควรจะเป็นที่พักอาศัย, แหล่งพาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, ทางสัญจร ฯลฯ ซึ่งก็หมายถึงแผนผังการใช้ที่ดิน (LANDUSE PLAN) พร้อมทั้งควรให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (RECOMMENDATIONS) ซึ่งจะต้องส่งไปใช้ในการออกแบบในขั้นตอนรายละเอียดของสถาปนิก และมัณฑนากรต่อไป

และขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่าง คือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ในด้านทำเลที่ตั้ง และความคุ้มค่า คุ้มทุนให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งมักจะคิดความเป็นไปได้ในด้านการตลาดเพียงด้านเดียว และมองข้ามปัญหา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามมา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในกระบวนการจัดการ และปรับปรุงพื้นที่ให้ดี ให้เหมาะสม ตั้งแต่ต้นก่อน

โดยปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงในขั้นตอนแรกนี้คือ การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรื่องดินและน้ำให้เสร็จสิ้นก่อนลงมือทำอย่างอื่น จะทำให้ปัญหาที่ตามมาน้อยลงได้ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วนำปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด การเงินและด้านเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้การทำงานวางแผนได้สะดวกมาประยุกต์ให้ประกอบต่อไป ซึ่งวิธีการจัดการงานดินเบื้องต้นก็คือ ต้องออกแบบปรับแต่ระดับดิน (GRADING) ให้กระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ให้น้อยที่สุด และประหยัดงบประมาณงานดิน (EARTH WORK) โดยรักษาสมดุลย์ของดินตัดและติดถม (CUT & FILL) เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ดูแลรักษาง่าย และป้องกันการกัดเซาะ พังทลาย (EROSION CONTROL) โดยออกแบบทางไหลของน้ำให้ไหลออกจากบริเวณใช้งาน (DRAINAGE DESION) และรักษาทางไหลของน้ำตามธรรมชาติ (EXISTING DRAINAGE WAY) โดยการออกแบบรูปลักษณ์ของพื้นดิน (LANDFORM) ด้วยความเข้าใจ และรู้หลักวิธีการสำรวจของที่มาข้อมูลภูมิประเทศเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้ ก่อนการออกแบบ เพื่อความถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและไม่เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการถูกรบกวน (SENSITIVE TO IMPACTS) เเละพื้นที่มีปัญหาอื่นๆ  

  

TOPO STUDIO FORUM
 

บอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ด้านGIS&CAD    แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น

Advertisement
 
GIS 01
 

WE LOVE THE KING

HOT FORUM
 

  
พรบ.. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

urban landscape 1 -2 -3 -4 -5การ์ตูน ล้อการเมืองคลายเครียด 

SITE DIGITAL MAPS
 

    
    

 
ค้นหาตำแหน่งพิกัด ภูมิศาสตร์

MAPsDIGITALกรมแผนที่ทหาร

indexL7018 SCALE1: 50000

indexL1501 SCALE1: 250000

index 1:250000/ L509/1954

ขอบเขตุ การปกครองภาคเหนือ

EMAIL:thitopo@yahoo.com
 

 

YAHOO / HOTMAIL Google


 

Admin Login
 
03/10/2006 update 07/02/2009
___3500800015681.201238

 

 
Today, there have been 1 visitors (6 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

3500.8000.15681.201238